Sport

WK 2019 eerste info en oproep voor chef d’équipe

WK 2019, eerste informatie en oproep voor chef d’ equipe.

Van 4 tot 11 augustus 2019 vindt in Duitsland het wereldkampioenschap voor IJslandse paarden plaats. Dit zal doorgaan in het Pferdesportpark Karlshorst te Berlijn. De voorbereidingen lopen al goed om fantastische tracks en faciliteiten te bieden aan de beste paarden en ruiters, en een fantastische ervaring te creëren voor duizenden toeschouwers. Ook het BSIJP zal hier weer aanwezig zijn met een Belgische equipe, en wil hiermee met de eerste voorbereidingen starten.

Hiervoor zijn wij op zoek naar een chef d’equipe.

 • Wie kan zich hiervoor opgeven?
  Iedereen die ouder is dan 21 jaar en over de Belgische nationaliteit beschikt, of ten minste 2 jaar woonachtig is in België.
 • Ook wordt er verwacht dat je lid bent het Bsijp in het Wk jaar en het voorgaande jaar, in dit geval dus 2018 en 2019.
 • Een grote vereiste is ook dat je je goed kan behelpen in het engels.

Wat wordt er verwacht?

 • Opvolging en begeleiding van de kandidaten/het team voor en tijdens het WK.
 • Organisatie van het Belgisch kamp ter plaatse.
 • Communicatie met de organisatie.
 • Mee zoeken naar sponsoring voor het team,…
 • Kortom alles op en rond de Belgische equipe voor en tijdens het WK, en dit in samenwerking met de sportcommissaris en het bestuur.

Indien je interesse hebt, gelieve je dan aan te melden bij het bestuur via info@bsijp.be en dit ten laatste op 31/12/18. Ten laatste op 15/01/19 zal het bestuur kenbaar maken wie de chef d’ equipe word. Gelieve bij de aanmelding een kleine motivatie toe te voegen.

Voor de ruiters:
Wie kan zich kandidaat stellen?

 • Je dient te beschikken over de Belgische nationaliteit of ten minste 2 jaar woonachtig te zijn België.
 • Je dient lid te zijn van het BSIJP het WK jaar en het voorgaande jaar, in dit geval 2018 en 2019.
 • Je dient te voldoen aan alle eisen en reglementen van de FEIF.
 • Ten minste 16 jaar oud zijn.

De volledige selectieprocedure volgt later dit jaar.

Ruiters kunnen zich melden bij het bestuur via info@bsijp.be tot en met 28/02/2019.

———————————————–

 

CM 2019, premières infos et appel pour chef d’équipe

Les championnats du monde pour chevaux islandais se déroulent du 4 au 11 août 2019 en Allemagne, au Pferdesportpark Karlshorst à Berlin. Les préparations vont bon train afin de proposer des pistes et des facilités formidables aux meilleurs chevaux et cavaliers, et de créer une expérience fantastique aux milliers de spectateurs. Le SBCI sera également présent avec une équipe belge, et souhaite d’ores et déjà lancer les préparatifs.

Pour cela, nous sommes à la recherche d’un chef d’équipe.

 • Qui peut se présenter ?

Chacun qui a plus de 21 ans et qui a la nationalité belge, ou qui habite depuis au moins 2 ans en Belgique.

 • On attend de vous que vous êtes membre du SBCI durant l’année du CM et l’année précédente, donc dans ce cas en 2018 et 2019.
 • Il est important de bien maîtriser l’Anglais.

Qu’attend-on d’un chef d’équipe ?

 • Suivi et accompagnement des candidats/de l’équipe avant et pendant le CM.
 • Organisation du campement belge sur place
 • Communication avec l’organisation
 • Aider à chercher du sponsoring pour l’équipe,…
 • Bref, tout concernant de loin ou de près l’équipe belge avant et pendant le CM, et ceci en collaboration avec le Commissaire au Sport et l’administration du SBCI.

Si vous êtes intéressé, merci de vous présenter auprès de l’administration par info@sbci.be et ceci au plus tard le 31/12/2018. Au plus tard le 15/01/2019, l’administration fera connaître qui sera le chef d’équipe. Merci de joindre une petite motivation à votre candidature.

Pour les cavaliers :

Qui peut se présenter ?

 • Il faut avoir la nationalité belge ou habiter depuis au moins deux ans en Belgique
 • Il faut être membre du SBCI durant l’année du CM et l’année d’avant, donc dans ce cas en 2018 et en 2019.
 • Il faut satisfaire à l’ensemble des exigences et règlements du FEIF.
 • Il faut avoir au moins 16 ans.

La procédure de sélection complète suivra plus tard cette année.

Les cavaliers peuvent se présenter à l’administration par info@sdci.be jusqu’au 28/02/2019.