Kalender

Voorgestelde wijzigingen Statuten en Reglement Interne Orde

 

Statuten

Aanpassing van publicatie datum : (automatisch voor nieuwere statuten)

De (Bijzondere) Algemene Vergadering van Xdag Xmaand Xjaar, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst.

2.1.1 Werkend lid.

Huidige tekst ;

Om als werkend lid in aanmerking te komen, moet men:

 • in België woonachtig zijn;
 • houder zijn van minstens één IJslands paard, ingeschreven in het Belgisch Stamboek voor IJslandse Paarden vzw en geëncodeerd in de nationale gegevensbank;
 • minstens 16 jaar oud zijn

Voorgestelde tekst :

Om als werkend lid in aanmerking te komen, moet men:

 • in België woonachtig zijn;
 • eigenaar zijn van minstens één IJslands paard, ingeschreven in het Belgisch Stamboek voor IJslandse Paarden vzw en geëncodeerd in de nationale gegevensbank;
 • minstens 16 jaar oud zijn.

Artikel 2.2 Toetreding – Lidgelden.

Huidige tekst :

Het verzoek om toetreding als werkend lid moet schriftelijk bij de secretaris of stamboeksecretaris of penningmeester worden ingediend. De desbetreffende onderzoekt de aanvraag en verifieert of aan de voorwaarden tot toetreding is voldaan. Indien voldaan, wordt de kandidaat aanvaard als werkend lid.

Voorgestelde tekst :

Het verzoek om toetreding als werkend lid moet bij de secretaris of stamboeksecretaris of penningmeester worden ingediend. De desbetreffende onderzoekt de aanvraag en verifieert of aan de voorwaarden tot toetreding is voldaan. Indien voldaan, wordt de kandidaat aanvaard als werkend lid.

Artikel 2.3

Huidige tekst :

Een jaarlijkse bijdrage, waarvan het bedrag door de Algemene Vergadering bepaald wordt, kan aan de werkende en toegetreden leden gevraagd worden. Het bedrag van deze bijdrage mag de 100,00 euro per jaar niet overschrijden. Stortingen die het bedrag van de bijdrage overschrijden, zullen altijd beschouwd worden als vrijwillige steunbijdragen

Voorgestelde tekst:

Een jaarlijkse bijdrage kan aan de werkende en toegetreden leden gevraagd worden. Het bedrag van deze bijdrage mag de 100,00 euro per jaar niet overschrijden. Stortingen die het bedrag van de jaarlijkse bijdrage overschrijden, zullen altijd beschouwd worden als vrijwillige steunbijdragen.

Artikel 3.1

Huidige tekst :

De vereniging zonder winstoogmerk wordt beheerd door een raad samengesteld uit tenminste 3 en maximum 9 bestuursleden.

Alle bestuursleden dienen werkende leden te zijn.

De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd voor de duur van 2 jaar. Een bestuurder, aanvaard in vervanging van een voorganger, voltooit het mandaat van diens voorganger.

Het mandaat van een bestuurder wordt beëindigd door:

 • Een beslissing van de Algemene Vergadering.
 • Het indienen van een vrijwillig ontslag, door een schrijven gericht aan de voorzitter of secretaris.
 • Het verlies van het lidmaatschap (werkend lid).
 • Het verstrijken van de duur van het mandaat van twee jaar.

Uittredende bestuursleden zijn herkiesbaar.

Voorgestelde tekst:

De vereniging zonder winstoogmerk wordt beheerd door een raad samengesteld uit tenminste 3 en maximum 9 bestuursleden.

Alle bestuursleden dienen werkende leden te zijn.

De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd voor de duur van 2 jaar. Een bestuurder, aanvaard in vervanging van een voorganger, voltooit het mandaat van diens voorganger.

Het mandaat van een bestuurder wordt beëindigd door:

 • Een beslissing van de Algemene Vergadering.
 • Het indienen van een vrijwillig ontslag, door een schrijven gericht aan de voorzitter of secretaris.
 • Het verlies van het lidmaatschap (werkend lid).
 • Het verstrijken van de duur van het mandaat van twee jaar.

De jaarlijkse Algemene Leden vergadering benoemt buiten de bestuurders een kascommissaris voor de duur van één jaar. Deze zal ten minste 1 keer per kwartaal de boekhouding al dan niet digitaal krijgen ter nazicht. Het hieruit volgende verslag wordt aan het bestuur en de ALV overgemaakt.

Uittredende bestuursleden zijn herkiesbaar.

Artikel 3.6

Indien er meerdere kandidaturen zijn voor een bestuursfunctie worden de kandidaten met de meeste stemmen verkozen. Om verkozen te worden dient men minstens 33% van de vertegenwoordigde stemmen op de ALV te behalen.

 

Artikel 3.7

Per gezin kan slechts één persoon deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Dezelfde beperking geldt voor de keuringscommissie en de wedstrijdjury. Wanneer toch meerdere leden van hetzelfde gezin moesten gekozen worden, kan enkel het gezinslid met de meeste stemmen in functie treden. Gezin: samenwonende personen (wettelijk of feitelijk, verwanten in de eerste graad).

Artikel 4.1

De Algemene Vergadering bestaat uit al de werkende leden.

Werkende leden kunnen zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een ander werkend lid door middel van een geschreven volmacht, met een kopie van de identiteitskaart toegevoegd.

Ieder lid kan slechts houder zijn van 1 volmacht.

De Algemene Vergadering is het hoogste gezag in de vereniging.

De Raad van Bestuur bepaalt de dagorde. Voorstellen voor de dagorde ondertekend door tenminste één twintigste van de werkende leden moeten op de dagorde worden geplaatst.

 

Reglementering Klachtenreglement :

 1. Indienen van de klacht

Huidige tekst :

Indien de laatste nuttige dag om klacht aan te tekenen een zater- , zon- of wettelijke feestdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De klacht dient te gebeuren bij aangetekend schrijven aan het adres van de maatschappelijke zetel van de vereniging. Tevens moet een waarborg van 2000 F. ( mits gebarreerde cheque op naam van de Vereniging ) worden toegezonden samen met de klacht. Indien de klacht niet wordt aanvaard is deze waarborg verbeurd in het voordeel van de Vereniging..

 In ieder geval zal, onafhankelijk van het resultaat van de behandeling, steeds een bedrag van 500F. toekomen aan de Vereniging en dit ten titel van administratieve kosten.

Nieuwe tekst :

Indien de laatste nuttige dag om klacht aan te tekenen een zater- , zon- of wettelijke feestdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De klacht dient te gebeuren bij aangetekend schrijven aan het adres van de maatschappelijke zetel van de vereniging. Tevens moet een waarborg van 50.00 Euro. ( bewijs van storting op rekening van de Vereniging ) worden toegezonden samen met de klacht. Indien de klacht niet wordt aanvaard is deze waarborg verbeurd in het voordeel van de Vereniging.

 In ieder geval zal, onafhankelijk van het resultaat van de behandeling, steeds een bedrag van 12.50 Euro. toekomen aan de Vereniging en dit ten titel van administratieve kosten.

B Instellen van Beroep

Huidige tekst:

Tevens dient een waarborg te worden betaald van 3000 F. mits toezending. samen met het aangetekend schrijven houdende beroep, van een gebarreerde cheque op naam van de vereniging ten belope van dit bedrag. Dit bedrag komt bovenop de waarborgsom welke diende te worden betaald voor de behandeling in eerste aanleg.

En verder :

Ook zal, onafhankelijk van het resultaat van de behandeling van het beroep, steeds een bedrag van 500 F. toekomen aan de Vereniging en dit ten titel van administratiekosten.

Voorgesteldetekst:

Tevens dient een waarborg te worden betaald van 75.00 Euro  mits toezending. samen met het aangetekend schrijven houdende beroep, van een bewijs van storting op de rekening van  de vereniging ten belope van dit bedrag. Dit bedrag komt bovenop de waarborgsom welke diende te worden betaald voor de behandeling in eerste aanleg.

En verder :

Ook zal, onafhankelijk van het resultaat van de behandeling van het beroep, steeds een bedrag van 12.50 Euro. toekomen aan de Vereniging en dit ten titel van administratiekosten.

Pour la version Française: :

Le alinéas actuels:

La plainte doit étre introduite par lettre recommandée adressée au siège social de la société. Elle doit étre accompagnée d' une garantie de 2000 F. ( par cheque barré, au nom de la société )

En tout cas, indépendament du résultat, un montant de 500 F. reviendra á la société et ceci a` titre de frais administratifs

Les alineas proposés :

La plainte doit étre introduite par lettre recommandée adressée au siège social de la société. Elle doit étre accompagnée d' une garantie de 50.00 Euro. ( avec un preuve de version sur la compte bancaire de la société )

En tout cas, indépendament du résultat, un montant de 12.50 Euro reviendra á la société et ceci a` titre de frais administratifs

B La procédure d’appel

Les alineas actuels :

L' appel doit étre accompagné d' une garantie de 3 000 F. et ceci par cheque barré au nom de la société, sous peine d' irrecevabilité de l' appel.

Ce montant est exclusif le montant de 2000F qui a été paié á l'occasion de la procédure en première instance.

Dans le cas ou la première décision est confirmée, cette garantie est acquise en faveur de la société.

Dans le cas ou l' appel est déclaré fondé les acomptes seront restitués á la partie plaignante, c.a.d. l'acompte paié á l'occasion de la procédure de première instance et d' appel, sous diminution du montant de 2 fois 500 F. comme mentionné ci- dessus.

Les alineas proposés :

L' appel doit étre accompagné d' une garantie de 75.00 Euro. ( avec un preuve de version sur la compte de la société, sous peine d' irrecevabilité de l' appel.

Ce montant est exclusif le montant de 50.00 Euro qui a été payé á l'occasion de la procédure en première instance.

Dans le cas ou la première décision est confirmée, cette garantie est acquise en faveur de la société.

Dans le cas ou l' appel est déclaré fondé les acomptes seront restitués á la partie plaignante, c.a.d. l'acompte payé á l'occasion de la procédure de première instance et d' appel, sous diminution du montant de 2 fois 12.50 Euro. comme mentionné ci- dessus.

Laatste nieuwsWie zoekt...