Horse ID

Sedert 1 juli 2008 moesten alle paarden, ponys, ezels en zebras die zich in België bevinden volledig geïdentificeerd zijn door middel van een paspoort, een microchip in de hals, een mutatiedocument en een encodering in de centrale gegevensbank, beheerd door de vzw Belgische Confederatie van het Paard (BCP).

Sedert januari 2009 worden er door de overheid regelmatig controles uitgevoerd (aan de openbare weg, in de slachthuizen, maar ook in maneges, paardenpensions en zelfs in de weide). Indien u niet beschikt over een mutatiedocument dan is uw paard niet geïdentificeerd zoals voorgeschreven. U riskeert dan zware boetes te moeten betalen, een veelvoud van de kostprijs van een volledige identificatie.

Sinds 2022 is het ook verplicht de plaats waar uw paarden worden gehouden aan te geven.

Naar aanleiding van de bekendmaking van de nieuwe Europese diergezondheidswet, moeten inrichtingen waar paardachtigen worden gehouden vanaf 9 februari 2022 geregistreerd zijn via de website www.horseid.be/extranet

De nieuwe Europese diergezondheidswet (Animal Health Law -Verordening (EU) 2016/429) maakt deel uit van een reeks maatregelen van de Europese Unie om de gezondheids- en veiligheidsnormen voor de hele landbouwsector en voedselketen te versterken.

Deze nieuwe wet werd in een verordening gegoten, wat betekent dat de regels rechtstreeks toepasselijk zijn in de verschillende Europese lidstaten. Dit heeft tot gevolg dat al deze regels in de hele EU geharmoniseerd zijn.

Wat de paardensector betreft, is een belangrijke wijziging de verplichting om inrichtingen waar paardachtigen worden gehouden met ingang van 9 februari 2022 te registreren (verordening (EU) 2019/2035). Zij zullen een registratienummer toegekend krijgen. Er wordt een periode voorzien om dit in regel te stellen tot en met 31 juli 2022 voor elke verantwoordelijke van een inrichting.

Onder inrichtingen wordt verstaan: plaatsen waar paardachtigen worden gehouden, zoals stallen, boxen en weiden.

Hier vind je instructies waar je jouw persoonlijke ID BCP en jouw inrichtingsnummer kunt terugvinden.