Kalender

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fokreglement 2016

Titel 1 : Algemeenheden.

01.01.    Dit reglement werd opgesteld, overeenkomstig de statuten van het B.S.IJ.P.vzw met als doelstelling het IJslandse paardenras te bevorderen,  naar de modaliteiten der Koninklijke en Ministeriële Besluiten in voege, en rekening houdend met de FEIF-standaard en de internationale FEIF-normen
Dit reglement is van toepassing op alle keuringen, nl. :
a. Beoordelen van IJslandse paarden, georganiseerd in België op initiatief van het B.S.IJ.P.vzw
b. Bereden keuringen volgens FEIF normering (op initiatief of met medewerking van het B.S.IJ.P.vzw), verder FIZO-keuring genoemd. De naam FIZO-keuring wordt gereserveerd voor keuringen, waar alle modaliteiten van de keuring, zoals officieel door de  FEIF voorgeschreven, worden vervuld en die als dusdanig als FIZO-keuring door FEIF erkend zijn
01.02.    Dit reglement vervangt alle voorafgaande reglementen.
01.03.    Elke andere mogelijke afwijkende situatie welke niet in dit reglement werd opgenomen zal besproken worden op een eerstvolgende BSIJP vzw bestuursvergadering. Hierna zal het bestuur hierover een bindende uitspraak geven.
Titel 2 : Keuringscommissie.
02.00. De keuringscommissie is op volgende wijze samengesteld. Voor de jaarlijkse
hengstenkeuring en volgens de richtlijnen van het Ministerie van Landbouw, wordt een lijst opgesteld met juryleden. De voorzitter van deze keuringscommissie moet de Belgische nationaliteit bezitten, woonachtig in België en lid zijn van het B.S.IJ.P.vzw
02.01. De B.S.IJ.P.vzw -kandidaat juryleden worden aan een selectieproef onderworpen. Deze selectieproef bestaat uit volgende onderdelen:
- een theoretische proef
- een praktische proef.
- het actief participeren aan drie keuringen, als bijschrijver. Mits instemming van het bestuur kan dit bijschrijven ook gebeuren op FEIF-keuringen, georganiseerd door buitenlandse zusterverenigingen.
Om jurylid te blijven dienen de leden van de commissie jaarlijks tenminste op één keuring te fungeren als jurylid of als bijschrijver of cursussen, ingericht door het B.S.IJ.P.vzw, bij te wonen.
02.02 De door FEIF erkende , internationale juryleden kunnen deel uitmaken van de keuringscommissie. Deze juryleden komen voor op de door FEIF gepubliceerde lijst van internationale keurders.
02.03  In het geval het BSIJP een FIZO keuring organiseert maar niet beschikt over een internationaal keurder dan zal de secretaris van de keuring een Belgische nationale keurder zijn
Titel 3 : Plaats en datum van de keuringen.

03.00. Wat betreft de jaarlijkse hengstenkeuring stelt het bestuur van de vereniging zelf, plaats en datum van de keuring vast. Het bestuur zorgt ervoor dat alle belanghebbenden goed worden geïnformeerd, indien mogelijk twee maanden op voorhand.

Titel 4 : De keuringen.

04.00. Alle hengsten dienen te worden onderworpen aan een identificatiecontrole en een éénmalige DNA-controle van de hengst en van zijn beide ouders, of bij overlijden van deze, gelijkwaardige stalen, om de juiste afstamming te verifiëren. Bijkomende onderzoeken die verplicht worden vanuit de FIZO regels dienen opgevolgd en uitgevoerd te worden door de hengstenhouders
04.01. De keuringen en het lineair scoren gebeuren conform FIZO-voorschriften momenteel ‘FIZO 2015 English’ zoals te vinden op www.feiffengur.com .
04.02. Elk keuringsverslag is publiek en dient zorgvuldig te worden ingevuld door de keuringscommissie. Het formulier draagt de handtekening van het hoofd van de jury. Binnen de drie weken na de keuring ontvangt de eigenaar een volledig keuringsverslag van zijn paard.
04.03. Wijze van voorstelling : conform de FIZO-regels. Het staat de eigenaar vrij om te kiezen voor een bereden proef (FIZO) of een beoordeling lineair scoren .
04.04. Administratieve kosten  bij het uitreiken van dekbewijzen voor in België ingeschreven hengsten:
Alle hengsten : per dekbewijs 75.00€
Betoelagingen:
- met een minimum totaalscore van 7,75 op een FIZO keuring een dektoelage van B.S.I.J.Pvzw = 69,- €/dekbewijs
- met een beoordeling lineair scoren of een FIZO keuring beneden 7.75 : betoelaging 25 euro/dekbewijs
- zonder beoordeling : geen betoelaging
In de kosten van het dekbewijs is de registratie inbegrepen welke het stamboeksecretariaat ingeeft in WorldFengur, de database der IJslandse Paarden

Titel 5 : De uitrusting.
05.00. Het beslag en uitrusting van het paard conform de FIZO voorschriften.
05.01. Voor alle keuringen is verzorgde kledij verplicht, zowel voor de ruiter als voor de begeleider.

Titel 6 : Voorwaarde tot het bekomen van een dekcertificaat

06.00. Dekcertificaten worden aan alle hengsten uitgereikt waarvoor er aangevraagd worden. Hierbij dienen twee voorwaarden voldaan . De aanvraag dient voor 31/12 van het jaar der dekking te gebeuren. Deze hengsten moeten voorafgaand aan de aanvraag ingeschreven zijn in het Belgisch Stamboek voor IJslandse Paarden vzw.
06.01. De lijst van de hengsten, die een dekcertificaat aanvragen wordt door het bestuur gepubliceerd , tevens wordt vermeld welke hengsten keuringsresultaten/beoordelingen hebben en welke hun BLUP-waarde is. Deze worden via de website, de publicatie en WorldFengur meegedeeld.
06.02. Een bijgevoegde keuring wordt enkel georganiseerd op voorstel van het bestuur BSIJPvzw voor hengsten die op de gewone keuring uitgesteld werden of er wegens heirkracht niet aanwezig waren. Hier dient het bestuur te beschikken over twee internationale-FIZO-keurders. Alle kosten van keuring en inrichting der keuring worden begroot en dienen vooraf betaald door de hengstenhouder voordat het BSIJP overgaat tot het organiseren van de keuring.
06.03. FIZO gekeurde hengsten in België geïmporteerd
Deze FIZO gekeurde hengsten waarvoor een dekboek aangevraagd wordt
Dienen hun resultaten in WF gepubliceerd te zijn voor het aanvragen van de dekcertificaten, zo niet vallen zij onder het regime van hengsten die geen keuringsuitslagen hebben
06.04. Dekking in het buitenland.:
Een buitenlandse dekcertificaat is geldig in België, wanneer het afgeleverde dekbewijs is aanvaard door het IJslanderstamboek van het land waar de dekking heeft plaatsgevonden. De aanvrager dient te bewijzen dat de vader van het veulen minimum 7.75 behaalde op een officiële FIZO-keuring en als dusdanig in WorldFengur terug te vinden.  Landen die géén dekcertificaten hebben dienen een bewijs te verstrekken dat de melding der dekking voor 31/12 van het dekjaar jaar gebeurde.
Bij alle andere inschrijvingen met aanvaard dekbewijs wordt de vader als niet-erkend beschouwd en moeten er 75,- euro administratieve kosten betaald worden.
Voor alle hengsten geldt de verplichting van de voldoende DNA-staalname. Indien deze  niet gebeurd is zal de fokker/eigenaar van het veulen de nodige formaliteiten dienen te vervullen om dit in orde te brengen. De hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de fokker/eigenaar van het betreffende veulen. Indien dit niet in orde is wordt het veulen niet ingeschreven.

Titel 7 : Andere keuringen.
07.00. Ter verbetering van het IJslandse Paardenras in België wordt aanbevolen ook de merries te laten keuren.
Men streeft naar een minimum van keuringen voor merries van wie men de veulens in het BSIJPvzw wenst in te schrijven zijnde :
a) een beoordeling met lineair scoren
c) een FIZO-keuring
07.01. Bij middel van een tarifering kan het bestuur het keuren van merries en het fokken  met de beste merries stimuleren, dit in volledige analogie met het fokken met erkende hengsten
07.02. Bij middel van het ondersteunen van het beoordelen van veulens kan het bestuur een verdere kennis van het fokmateriaal ondersteunen
07.03. Alle hengsten en merries die in het verleden een bereden keuring in België reden behouden deze punten. Hengsten die hierdoor een levenslange goedkeuring verkregen worden gelijkgesteld in de betoelaging met de hengsten die .7.75 of meer behalen op een FIZO-keuring.
Alle andere keuringsresultaten en beoordelingen, uit het verleden, komen niet meer in aanmerking voor het nieuwe fokreglement en gelden enkel ten titel van inlichting.

Titel 8 : Premies.
08.00. volgens de bekomen resultaten worden volgende premies toegekend :
eerste premie vanaf 7.75
elite vanaf 8.0
Enkel de punten bekomen op een FIZO-keuring komen in aanmerking voor het bekomen van een premie.

Titel 9 : Afstammingsbewijzen.

09.00. In België ontvangt de eigenaar van de merrie bij dekking stroken uit het dekcertificaat. Hij dient deze te behandelen conform de instructies zoals beschreven op deze stroken. Samen met het toesturen van deze stroken, na de geboorte, dient men een voldoende DNA-staal van het veulen te mee te sturen.
09.01. - Bij dekking in het buitenland dient de eigenaar de officiële dekpapieren op te sturen naar
het stamboeksecretariaat samen met het identificatieformulier. Tevens dient het stamboeksecretariaat op de hoogte gebracht te worden van afstamming en keuringen van de vader van het veulen. Samen met het toesturen van deze dekbewijzen dient men een voldoende DNA-staal van het veulen mee te sturen

09.02. De eigenaar van het veulen waarvan stamboekpapieren worden aangemaakt dient lid te zijn van het BSIJPvzw. De stamboekpapieren worden enkel verstrekt na betaling van alle verschuldigde bedragen.
09.03. De moeder van het veulen is ingeschreven, conform de FEIF reglementen,  in het Belgisch stamboekregister. Haar DNA is gekend of een voldoende DNA-staal van de moeder vergezelt het DNA-staal van het veulen. Dit dient een aanvaard resultaat van verwantschap te geven.
09.04. Na het toekomen van de aanvraag voor het bekomen van paspoort zal het stamboeksecretariaat indien nodig toelichten welke formaliteiten er nog dienen vervuld te worden. Hierna heeft de fokker/eigenaar van het veulen 1 kalendermaand de tijd om deze zaken in orde te brengen. Na het verlopen van deze periode en het niet in orde brengen van de gevraagde formaliteiten, wordt de aanvraag geretourneerd. Dit gebeurt na het storten door de aanvrager van de gemaakte kosten. Alle andere gestorte gelden worden beschouwd als administratieve kost.
Voor een verder uitstel van de behandeling van de aanvraag voor het bekomen van een paspoort kan enkel bij het bestuur der vereniging een gefundeerde vraag ingediend worden. Het bestuur beslist in deze na een advies van het stamboeksecretariaat. De aanvraag bij het bestuur geldt als opschortend tot er een uitspraak is.
09.05.Alle veulens verkrijgen een standaard-afstammingsbewijs
09.06 DNA-stalen : hieronder wordt verstaan een haarwortelstaal. Dit dient correct genomen te worden zodat het laboratorium een aanvaardbaar resultaat krijgt. Het DNA-profiel van elk veulen moet als resultaat geven dat het ‘wel een afstammeling kan zijn van de oudercombinatie’. DNA-stalen, die niet voldoen, geven aanleiding tot opschorting van inschrijving in het stamboek en uitreiking der paspoorten. De fokker/eigenaar is verantwoordelijk voor een nieuwe staalname en voor het toesturen van deze stalen. Alle extra kosten zijn ten zijne laste.

Titel 10 : Wilddekkingen

10.01. Onder veulens uit wilddekkingen worden verstaan : alle veulens, geboren uit in België ingeschreven merries, waarvan de eigenaar niet kan aantonen dat de dekking gemeld werd bij het stamboek van het land waarin de merrie op het ogenblik van de dekking ingeschreven was, voor 31/12 van het dekjaar.
Voorwaarde tot inschrijven :
 - beide ouders van het veulen moeten terug te vinden zijn in WorldFengur
- DNA bewijs of stalen van beide ouders en het veulen moet voorgelegd worden – of meegestuurd met de aanvraag
- Administratieve kosten t.b.v. 450,- € moeten voorafgaand aan de procedure tot inschrijving betaald worden. Hierin is de kost van het labo van het eerste DNA-onderzoek inbegrepen.

Laatste nieuwsWie zoekt...